REGULAMIN SERWISU

1. DEFINICJE

Użyte w niniejszym Regulaminie pojęcia oznaczają odpowiednio:

1.1 RODO – Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem  danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenie dyrektywy 95/46/WE.
1.2 Serwis – serwis internetowy prowadzony przez Usługodawcę pod adresem www.zamekszymbark.pl oraz www.przewodnik.zamekszymbark.pl
1.3 Umowa – umowa zawarta pomiędzy Usługodawcą, a Usługobiorcą na czas nieokreślony, z chwilą rozpoczęcia korzystania z Serwisu przez Usługobiorcę, przedmiotem której jest świadczenie Usług przez Usługodawcę.
1.4 Usługi – usługi świadczone przez Usługodawcę drogą elektroniczną, o których mowa w art. 3.1 niniejszego Regulaminu.
1.5 Usługodawca – właściciel Serwisów www.zamekszymbark.pl oraz www.przewodnik.zamekszymbark.pl, Fundacja Zamek Szymbark, Szymbark 10A, 14-200 Iława, KRS: 813863, NIP: 7441823243, REGON:  384870249.
1.6 Usługobiorca – każda osoba fizyczna, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną, która korzysta z Serwisu lub ze świadczonych przez Usługodawcę usług, w celach i w sposób wskazany w niniejszym Regulaminie.

2. POSTANOWIENIA WSTĘPNE

2.1. Regulamin określa zasady korzystania przez Usługobiorców z usług świadczonych przez Usługodawcę drogą elektroniczną, za pośrednictwem serwisu www.zamekszymbark.pl oraz www.przewodnik.zamekszymbark.pl
2.2 
Każdy Usługobiorca powinien zapoznać się z treścią niniejszego Regulaminu przed rozpoczęciem korzystania z Serwisu.
2.3 Usługobiorca poprzez rozpoczęcie korzystania z Serwisu lub wyrażenie zgody na przestrzeganie Regulaminu przy uruchamianiu Usługi przy użyciu strony www.zamekszymbark.pl oraz www.przewodnik.zamekszymbark.pl oświadcza, iż w pełni akceptuje i potwierdza zrozumienie warunków Regulaminu i zobowiązuje się do przestrzegania jego postanowień. 

3. PRZEDMIOT USŁUG

3.1 Usługi świadczone za pośrednictwem Serwisu polegają w szczególności na:
• udostępnianiu tras zwiedzania obiektów turystycznych opisanych w Serwisie;
• dostarczaniu informacji o obiektach turystycznych opisanych w Serwisie;
• udostępnianiu możliwości zapoznania się z informacjami o obiektach turystycznych opisanych w Serwisie, po zeskanowaniu kodów QR rozmieszczonych na terenie Zamku w Szymbarku. 
3.2 Umowa o świadczenie Usług rozwiązuje się bez konieczności składania dodatkowych oświadczeń wraz z chwilą opuszczenia przez Usługobiorcę Serwisu.

4. WYMAGANIA TECHNICZNE NIEZBĘDNE DO ŚWIADCZENIA USŁUG. TREŚCI O CHARAKTERZE BEZPRAWNYM

 4.1 Zakazane jest dostarczanie przez Usługobiorcę do Serwisu treści o charakterze bezprawnym lub obraźliwym, a także podejmowanie działań sprzecznych z Regulaminem lub mogących wywołać zakłócenia lub uszkodzenia w Serwisie. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za korzystanie przez Usługobiorcę z Serwisu w sposób sprzeczny z postanowieniami Regulaminu.

5. ODPOWIEDZIALNOŚĆ USŁUGODAWCY

5.1 Usługodawca prowadzi bieżący nadzór nad technicznym funkcjonowaniem Serwisu, zapewniając poprawność jego działania. Usługodawca nie gwarantuje jednak stałej dostępności wszystkich funkcjonalności Serwisu, jak również ich bezbłędnego działania.
5.2 Usługobiorca korzysta z Serwisu dobrowolnie i na własną odpowiedzialność.
5.3 Usługobiorca w przypadku korzystania z Serwisu w celu zwiedzania obiektów turystycznych opisanych w Serwisie, dokonuje zwiedzania na własną odpowiedzialność i jest zobowiązany do zachowania najwyższej ostrożności podczas zwiedzania, a także do stosowania się do wszelkich oznaczeń widniejących na obiektach turystycznych opisanych w Serwisie. W szczególności zobowiązany jest nie zbliżać się do murów obiektu na odległość mniejszą niż 20 metrów. 
5.4
Usługodawca nie ponosi jakiejkolwiek odpowiedzialności względem Usługobiorcy na podstawie Umowy, w tym w szczególności za:
5.4.1 Szkody, krzywdy oraz utracone korzyści będące skutkiem korzystania z Serwisu oraz będące skutkiem niezachowania najwyższej ostrożności podczas zwiedzania obiektów turystycznych opisanych w Serwisie, w szczególności zbliżania się do murów zamkowych oraz mostu.
5.4.2  Szkody, krzywdy oraz utracone korzyści powstałe w następstwie zakłóceń dostępności wszystkich lub poszczególnych funkcjonalności Serwisu;
5.4.3  Usługi, aplikacje i serwisy internetowe, których dostawcą są osoby trzecie.
5.5 Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności względem Usługobiorcy za ograniczenia lub problemy techniczne Serwisu, które uniemożliwiają lub ograniczają korzystanie z Serwisu i oferowanych za jego pośrednictwem Usług.

6. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

6.1 Administratorem danych osobowych przekazywanych przez Usługobiorcę za pośrednictwem Serwisu jest Usługodawca.
6.2 Podstawą przetwarzania danych osobowych Usługobiorcy jest wykonanie Umowy.
6.3 Usługobiorca przyjmuje do wiadomości, że podanie danych osobowych w zakresie określonym w art. 5.3 jest dobrowolne, jednakże ich podanie jest wymagane do świadczenia Usług. 
6.4 
Usługodawca zobowiązuje się do ochrony danych osobowych zgodnie z obowiązującymi przepisami, w szczególności do ich nieujawniania osobom trzecim oraz do ich przetwarzania wyłącznie w celach wykonywania Usług. Usługodawca przetwarza dane osobowe zgodnie z RODO.
6.5 Informacje zawarte w logach systemowych są przez Usługodawcę wykorzystywane w celach technicznych związanych z administracją serwerów. Ponadto adresy IP są wykorzystywane do zbierania ogólnych, statystycznych informacji demograficznych.
6.6 Usługodawca stosuje odpowiednie środki bezpieczeństwa w celu ochrony danych przed nieupoważnionym dostępem, nieupoważnioną zmianą, ujawnieniem lub zniszczeniem. Zaliczają się do nich wewnętrzne kontrole zebranych danych, procedury przechowywania i przetwarzania oraz fizyczne i informatyczne środki bezpieczeństwa mające na celu ochronę przed nieupoważnionym dostępem do systemów, w których przechowywane są dane osobowe.
6.7 Dane osobowe osób, o których mowa w art. 5.3, będą przetwarzane przez Usługodawcę na podstawie art. 6 ust.1 lit. a-c RODO jedynie w celu i zakresie niezbędnym do wykonania Usług.
6.8 Usługodawca uprawniony jest do przekazywania danych osobowych.
6.9 Dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego w rozumieniu RODO.
6.10 Dane osobowe Usługobiorców będą przetwarzane przez okres 5 lat od dnia ich przekazania, chyba że niezbędny będzie dłuższy okres ich przetwarzania.
6.11 Usługobiorcy przysługuje prawo dostępu do treści jego danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych.
6.12 Usługobiorcy w związku z przetwarzaniem ich danych osobowych przysługuje prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

 7. REKLAMACJE

7.1 Usługobiorca ma prawo składać reklamacje w sprawach dotyczących Usług.
7.2 Wszelkie reklamacje dotyczące korzystania z Serwisu należy zgłaszać drogą elektroniczną na adres: fundacja@fundacjazamekszymbark.pl lub telefonicznie pod numerem +48531410310
7.3 Reklamacja zawierać powinna co najmniej: oznaczenie Usługobiorcy (w tym imię, nazwisko, adres e-mail, adres korespondencyjny, a w przypadku osób prawnych i jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej nazwę, adres korespondencyjny oraz dane osoby upoważnionej do prowadzenia spraw związanych ze złożoną reklamacją) oraz opis problemu będącego podstawą złożenia reklamacji.
7.4 Usługodawca rozpatrzy reklamację w terminie 30 dni od jej otrzymania. Jeśli reklamacja nie może być w tym terminie rozpoznana, Usługodawca powiadomi składającego reklamację o przyczynach opóźnienia i przewidywanym terminie rozpatrzenia reklamacji.
7.5 Odpowiedź w sprawie reklamacji jest wysyłana na wskazany przez Usługobiorcę adres e-mail lub korespondencyjny, o ile tego zażądał składając reklamację.

8. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

8.1 Usługodawca może, z ważnych przyczyn, dokonać zmian w niniejszym Regulaminie. Zmiana Regulaminu następuje poprzez ogłoszenie jego nowej treści w Serwisie.
8.2 
W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie będą miały odpowiednie przepisy Kodeksu cywilnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2017 r. poz. 459 z późn. zm.), RODO oraz innych przepisów powszechnie obowiązującego prawa.
8.3 
Usługobiorca może korzystać z pozasądowej możliwości rozwiązywania sporów drogą elektroniczną za pośrednictwem platformy internetowej ODR Unii Europejskiej umożliwiającej składanie reklamacji i dochodzenie roszczeń związanych z zawartą umową, która znajduje się na stronie: http://ec.europa.eu/consumers/odr/.
8.4 
Ewentualne spory dotyczące sposobu świadczenia Usług rozpoznawane będą przez sąd właściwy dla dzielnicy Wola m. st. Warszawy.

Zadanie publiczne jest współfinansowane ze środków Samorządu
Województwa Warmińsko-Mazurskiego na podstawie umowy T/5/2020

Zadanie publiczne jest współfinansowane ze środków Samorządu
Województwa Warmińsko-Mazurskiego na podstawie umowy T/5/2020